مشاوره رایگان

شرح خدمات و محدوده وظایف مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور

– مرحله مقدماتی

– مرحله بررسی و آنالیز بازار و تهیه اسناد مناقصه
– انجام دادن مناقصه و نظارت بر  روند پروژه

مطالعات مرحله مقدماتی شامل دو قسمت اساسی است:

الف- شناسایی و بررسی اولیه 

– تبادل نظر با کارفرما و تعیین و شفاف سازی اهداف پروژه

– تعیین چارچوب محتوایی و تعریف جزئیات مراحل انجام مطالعات

– بررسی میزان اطلاعات موجود مرتبط با پروژه در سازمان ها و مراکز کشور و نحوه دسترسی به آنها

– برنامه ریزی فرآیند انجام مطالعات امکان سنجی پروژه

– سازماندهی تیم پروژه و انتخاب کارشناسان و مهندسین مشاور مورد نیاز پروژه مهمترین وظیفه در این بخش محسوب می شود. 

ب- تهیه طرح مقدماتی

– تعیین و ارائه گزینه های  اولیه بهره برداری از سایت با توجه به نظرات کارفرما

– تعیین مشخصات عملیاتی هر یک از گزینه های تصمیم گیری با هماهنگی کارفرما

– امکان سنجی استفاده از ظرفیت مازاد مجتمع برای سایر کارهای وابسته

– برآورد اولیه هزینه های احداث و بهره برداری گزینه های پیشنهادی

– برآورد اولیه هزینه های استفاده کننده گان آتی مجتمع

ارائه مشاوره  

شرکت مهندسین مشاور رایان سازه ارائه دهنده خدمات مشاوره ایی در زمینه فنی و مهندسی با رویکرد ساخت و ساز کم هزینه ، مقاوم ،پیشرفته ، اصولی، علمی و بهینه سازی بافت شهری می باشد. از جمله فعالیت های این بخش عبارتند از:

– ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

– ارائه مشاوره اقتصادی – فنی – اجرایی 

– ارائه برنامه فیزیکی

– ارائه طرح توجیهی

– جدول زمان بندی ( C P M ) اجرای پروژه

– ارائه بهترین و با صرفه ترین شیوه تخریب، نوسازی و بازسازی و ساخت

– ارائه مشاوره های زمانی برای ساخت

– مانیتور کردن مسائل مالی 

– ارائه مانیتورینگ قرارداد-مدیریت فنی – مدیریت کیفیت